Pravica do odstopa

Pravica do odstopa je tesno povezana tudi s pogoji poslovanja, ki so sestavni del vsakega naročila, uporabe strani in komunikacije.

Pravico do odstopa od pogodbe ima le naročnik v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZvPot-1) pri pogodbah sklenjenih na daljavo. Kadar kupuje fizična oseba blago kot poslovni naročnik, torej v okviru opravljanja svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti, nima pravice do odstopa od pogodbe.

Podrobnejše informacije za fizične osebe so objavljene v dokumentu »Pravica do odstopa«.

Naročnik – potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od  dne, ko naročnik pridobi fizično posest na blagu ali jo namesto njega pridobi tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi naročnik.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora naročnik z nedvoumno izjavo obvestiti izvajalca o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe (npr. z dopisom, poslanim po navadni ali elektronski pošti). V ta namen lahko naročnik neobvezno uporabi vzorčni odstopni obrazec, ki je na voljo na koncu teh splošnih pogojev poslovanja. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice naročnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe: Če naročnik odstopi od te pogodbe, mu izvajalec brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila naročnik ne nosi dodatnih stroškov. Podjetje lahko zadrži vračilo plačila, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler naročnik ne pošlje dokazila, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Naročnik blago vrne ali izroči brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je naročnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če naročnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14 dnevnega roka. Za stvari, ki jih je mogoče poslati kot paket, je pri povratnem pošiljanju nevarnost na strani izvajalca. Kot naročnik nosi stroške vrnitve stvari, kadar je stvari mogoče poslati kot paket. Stvari, ki jih ni mogoče poslati kot paket, se prevzamejo pri naročniku na stroške izvajalca.

Naročnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti ali delovanja. Če dobave naročnik ne vrne v nespremenjenem stanju, v celoti in to stori le delno ali v slabšem stanju, je dolžan nastali strošek, skladno s cenikom storitev izvajalca, poravnati v roku 30  dni od podane izjave o odstopu.

Izključitev pravice do odstopa: Pravice do odstopa ni pri pogodbi o prodaji na daljavo v primeru blaga, ki ni izdelano v naprej, temveč je izdelano po natančnih navodilih naročnika na podlagi osebne naročnikove izbire ali odločitve ali očitno prirejeno glede na njegove osebne potrebe ali če blago glede na svojo kakovost ni primerno za povratno odpošiljanje ali se lahko hitro pokvari ali če je bil prekoračen rok uporabe.

 

 

OBRAZEC ZA UVELJAVLJANE PRAVICE NAROČNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE (Obr. OP)

Uporabnik:
[Ime in priimek uporabnika
Poštni naslov uporabnika

email in telefonska številka uporabnika]

Aero Print d.o.o.
Bratovševa ploščad 34
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za dobavo [specifikacija naročila], naročenega dne [vnesti datum naročila] in prejetega dne [vnesti datum prejema] iz razloga (opcijsko)  [vnesti razlog odstopa]

Dobavljeno vračam na vaš naslov  [navesti način vračila].

Podpis potrošnika (le če se obrazec pošilja v papirni obliki)